Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
              info
            verwante(n) sites
             contact
           

aanmelden

           

Nieuwsbrief

           

overzicht

           

 Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

           

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

           

gastenboek

 

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Aanduidingen achter de namen: K : linkt naar genealogie Koster. G : komt alleen in de Genealogie voor. : naar Knipsel

A-Bins   Blaa-Buwa   C-D   E-G   H   I-Koss   Koster   Kram-Meye   Mich-P   Q-Scha   Sche-Sytz   T-V   W-Z
I JONG vervolg KING vervolg
Agina Idema S de Jong Albertje Kingma (1899-1979)
Pietje Douwes IJska Sibbeltje de Jong (1888-1928) Antje Kingma (1890-1935)
Bruno Isings Syberen Pieters de Jong Antje Kingma (1892-1974)
Bruno Hendrik Isings (1909-19..) Sybren de Jong (1877-1...) Antje Kingma (1896-1977)
Hendrik Isings (1881-1946) Sytske de Jong Antje Kingma (1900-1967)
Johanna Isings (1910-19..) Sjoerd Pieters de Jong Brant Reinder Kingma (1895-1983)
Jan Arijens Isselmonde Sipkje Jans de Jong (1822-1854) Cornelis Kingma (1912-1973)
Jan Jans Isselmonde Tjerk de Jong Kornelis Alberts Kingma (1863-1940)
J Tjerk de Jong (1885-19..) Dirk Kingma (1887-1964)
Akke Jaarsma (1887-1912) Tjitske de Jong Eeltje Kingma (1893-1972)
Anne Sytzes Jaarsma Tobias de Jong (1896-1926) Eke Kingma (1908-1989)
Antje Jaarsma (1889-1890) Trijntje de Jong Enne Kingma
Antje Jaarsma (1891-1863) Trijntje de Jong (1880-1948) Gerrit Albertsz Kingma (1870-1925)
Grietje Jaarsma (1881-19..) Trijntje de Jong (1886-1887) Gertje Kingma (1894-1967)
Jan Jaarsma (1853-1903) Trijntje de Jong (1888-1976) Gosse Kingma (1866-1927)
Klaasje Jaarsma (1882-1883) Trijntje Ages de Jong Gosse Alberts Kingma (1835-1835)
Klaasje Jaarsma (1884-1963) Trijntje Jans de Jong (1819-1...) Gosse Jans Kingma
Reintje Jaarsma (1897-1898) Utze de Jong (1890-1959) Grietje Kingma (1894-1967)
Reintje Jaarsma (1900-19..) Utze Klazes de Jong Halbe Johannes Kingma
Fokke Jacobs (17..-1827) Wiebe Arjens de Jong Imkje Kingma (1892-1973)
Goyck Jacobs Wijbe de Jong (1909-1994) IJmkje Thomas Kingma
Goikjen Jacobs (1709-1789) Wybren de Jong (1883-1...) Jacob Kingma (1901-1974)
Jacob Jacobs (1669-1720) Wypkje de Jong (1891-1979) Jelske Kingma (1879-1924)
Jantje Jacobs Wytske de Jong (1879-19..) Klaaske Jans Kingma
Jetske Jacobs Wytze de Jong Lyntje Kingma (1919-1919)
Maartje Jacobs Wytze de Jong (1879-1...) Luutske Tjipkes Kingma
Tjietske Jacobs Wytze de Jong (1900-19..) Maaike Kingma (1897-1981)
Wybrichje Jacobs Wietze Baukes de Jong Oenze Taekes Kingma (1895-1962)
Rinske Jacobus Wilhelmina Hendrika de Jong (1889-19..) Riemer Kingma (1909-1951)
Anna Jager Willem Pieter de Jong Rinske Alberts Kingma (1880-1880)
Wikje Jager Wiebren de Jong (1896-19..) Rintje Kingma (1926-1926)
Froukje de Jager Yttje de Jong Saakje Kingma (1901-1901)
Antje Jagersma (1866-1954) Antje Wiegers Jongbloed Saakje Kingma (1905-1964)
Pier Pieters Jagersma Grietje Jongbloed (1893-19..) Sijke Kingma (1900-1975)
Cornelia Catharina Jakobszoon (1895-1981) Roelof Jongbloed Taeke Alberts Kingma (1868-1924)
Jacob Pieter Jakobszoon Jan Huyberts d’Jonge Yke Kingma (1875-1946)
Aeff Jans Derk Geugjes de Jonge Ype Kingma (1908-1982)
Aafke Jans Jantien de Jonge (1825-1900) Ytje Kingma (1893-1976)
Aaltje Jans Roelofje Alberts de Jonge Alida Kist (1891-1957)
Anna Jans (16..-1741) Simon Cornelis Jongebloed (1917-1974) Annigje Kist (1882-1969)
Anne Jans Annigje Jongejan Frederik Kist
Ariaen Jans Age Jongema Hendrik Kist
Dirckjen Jans Akke Jongema (1897-1967) Jan Roelof Kist
Dutje Jans Maartje Jongers Trijntje Kist (1905-1977)
Fedde Jans Neeltje Jongkees Folkert Kievit (1885-1956)
Gosling Jans Janke Jongma (1907-1991) Jelle Kievit
Grietje Jans (17..-1777) Jan Annes Jongsma K Dieuwertje Klaas
Jan Jans Jan Annes Jongsma Maartje Klaas (16..-1705)
Jannetje Jans Jantje Jongsma (1898-1977) Trijntje Claes
Job Jans (1672-1...) Pieter Jongsma Annechie Claeses
Claes Jans (1667-1...) Saapke Jans Jongsma (1857-1933) K Heere Claesses
Leendert Jans Bartel Piers Jonker Janck Claesses
Lysbeth Jans Grietje Jonker Waelen Claesses
Lysbeth Jans Lutske Jonker (1877-1956) Janke Clasen (1727)
Lysbeth Jans (1674-1...) K Maartje Symons Jonker (1736-1765) Claas Clasen (1720-17..)
Lysbeth Jans (1699-17..) K Neeltje Jonker Rodmer Clasen (1716-17..)
Maartje Jans Sijmon Pietersz Jonker Syberen Clasen
Maartje Jans Trijntje Jonker Dieuke Klaasesz
Maartje Jans Detje Jonkman Jan Michiels Klaprodt
Marie Jans Gerrit Jonkman (1909-1994) Tjitske Klaprodt (1824-1862)
Meindert Jans Detje Jonkman Marchien Geerts Klatter
Pieter Jans (1661) Gerrit Jonkman (1909-1994) Ettje Gatzes Klaver
Riemke Jans Janna Jonkman Grietje Klaver (1878-1941)
Sytske Jans Trijntje Alberts Jonkman Ybeltje Ales Klaver
Teunis Jans Anna Hillegonda van Joolen (1910-19..) Jan Meines Klaver
Tietske Jans Catharina van Joolen Jan Willems Klaver (1817-1834)
Tiomme Jans (1659-1...) Johannes Hermanus van Joolen Johannes Lourens Klaver (1853-1863)
Trijntie Jans Aafiena Joosten (1908-19..) Lourens Willems Klaver (1811-1879)
Trijntje Jans Hendrik Roelf Joosten (1881-1961) Roelof Klaver
Trijntje Jans Jan Jacobs Joosten Trijntje Klazes Klaver
Trijntje Jans (1755-1797) Maria Alida Joosten (1905-1989) Trijntje Lourens Klaver (1851-1937)
Trijntje Jans Obbe Hendrik Joosten (1906-19..) Willem Jans Klaver (1784-1854)
Willem Jans (1664) Grietje Joostes Gerrit van Klaveren
Willem Jans Frans Jorna (1886-19..) Pieter van Klaveren (1901-19..)
Hadu Jansdr (15..-1578) Froukje Jorna (1894-19..) Aaltje Douwes Klebée
Jancke Jansdr Grietje Jorna (1900-19..) Catharina Maria van Kleef (1907-19..)
Hendrik Janse Harmen Jorna (1893-1986) Johanna Sybrens Kleefstra (1845-1922)
Pieternella Janse (1899-1987) Maria Jorna (1903-19..) Sybren Hotzes Kleefstra
Fokke Jansen (1865-1934) Ruurd Jorna (1879-19..) Elsje Willems Kleine
Francina Jansen (1877-19..) Sjouke Jorna (1897-19..) Femmigje Kleine
Gerardus Everardus Jansen Sjouke Jorna (1906-1976) Tetje Bonnes Kleinhuis
Hessel Jansen Sjouke Ruurds Jorna (1855-1939) Elizabeth Wopkes Kleinvogel
Jan Jansen Taetske Jorna (1881-1927) Geesje Kleis (1894-1896)
Johanna Cornelia Jansen (1909-19..) Trijntje Jorna (1888-1970) Jan Kleis (1881-1885)
Johannes Jansen (1888-19..) Wouter Jorna (1883-1926) Jan Kleis (1888-1899)
Jurrendina Jansen Ytje Jorna (1890-19..) Jan Roelofs Kleis
Klaas Jansen Dieuwke Sybrens Jorritsma (1835-1919) Kjille Kleis (1879-1917)
Klaas Jansen (1909-19..) Fokeltje Jorritsma (1838-1850) Lisabeth Kleis (1886-1899)
Leendert Jansen Jannigje Sybrens Jorritsma (1831-1911) Lisebet Kleis (1883-1885)
Leendert Jansen (1893-1893) Lieuwe Jorritsma (1826-1898) Roelof Kleis (1850-1929)
Marijke Jansen (1892-19..) Maatje Jorritsma (1844-1892) Sietze Kleis (1891-1903)
Rinse Jansen Sies Jorritsma (1834-1834) Alberta Johanna Petronella Kleisterlee
Ybeltje Jansen (1894-19..) Sies Jorritsma (1841-1877) Evert Kleiterp
Bartel Jansens Sybren Wybes Jorritsma (1805-1854) Jelle Kleiterp (1895-1979)
Baukje Sjoerds Jansma Trijntje Jorritsma (1846-1929) Maria Wilhelmina Klements
Grietje Jansma Wiebe Jorritsma (1828-1885) Maria Klijn
Saakje Sipkes Jansma Wybe Sybrens Jorritsma Gerbrand Johannes Klinkhamer
Abraham Jansz Ymkjen Jorritsma (1840-1917) Janke Gerbrandus Klinkhamer (1830-1887)
Rinsche Jansz Bottje Joukes Jantien Kloezen
Aukje Jasper (1892-19..) Bauke Jousma Annegien Klok
Harmen Jasper (1897-1968) Bertha Irena Jousma (1933-1951) Elisabeth Nicolaas Klok
Johannes Jasper Jelle Jousma (1897-1974) Eva Bartholomeus Klok (1728-1826)
Johannes Jasper Lieuwe Jousma Bartolomeus Kaspers Klok
Aaltje Jelgerhuis (1888-1955) Piet Roelof Jousma (1923-1949) Anna Kloosterman (1916-1972)
Cornelis IJsbrands Jelgerhuis Pieter Jousma (1892-1984) Doekele Kloosterman
Harmen Jellema (1890-1976) Akke Jans Joustra Hendrik Dirks Kloosterman
Jacobus Jellema Joukje Pieters Joustra Klaaske Hendriks Kloosterman (1847-1897)
Johannes Jellema Antien Jubbega Christiaan Kloostra
Trijntje Jeltema Jan Juikes Marten Kloostra (1899-1974)
Willemke Jellema Dina Jurdes Cornelis Klootwijk
Yeme Jellema (1898-1980) Hendrikje Jurjens Johanna Klootwijk (1882-1959)
Jantje Jellen (1875-19..) Huberthina Jurjens Hendrikje Klopstra
Stoffer Jellen K Anet Klos (1884-19..)
Afke Jelles Helena Maria van der Kaaij Willem Hendrik Klos
Bottje Jelles Dirk Gerbrandsz Kaij (1774-1842) Maatje Klases Klouwfleugel
Jannetje Jelles Gerbrand Kay (1741-1...) Mijntje Knaap (1902-1988)
Theunis Jelles K Joris Pietersz Kaij Elisabeth Adriana Kneifer (1862-1937)
Jochum Jellesma (1854-19..) Trijntje Dirks Kaij (1795-1859) Hendrik Reinhard Kneifer
Melle Jochums Jellesma Volkert Jorisz Kaij (1707-1750) Arie Knikker
Neeltje Jellesma (1887-19..) Albert Kalk Antonia Knobbe
Sjoukje Jellesma (1885-19..) Daniël Kalk (1861-1918) Hendrik Knobbe (1848-1926)
Ate Bauke Jeninga Hendrik Jacobus Kalkhoven Taetske Knobbe (1887-1887)
Bauke Jeninga (1885-19..) Hendrik Jacobus Kalkhoven (1909-19..) Tjepke Koops Knobbe
Goffe Cornelis Jensma Klaasje Kalle Sara Knobloch
Gosse Theunis Jensma (1901-1998) Janke Kalma Pieternella Knoester
Johannes Goffes Jensma (1871-1938) Age Johannes van Kalsbeek Eize Knol (1870-19..)
Theunis Jensma Johannes van Kalsbeek (1823-1893) Jetske Knol
Tiamke Jenties Eelke Jacobus van der Kam Roelof Eizes Knol
Wiebe Klaasz Jepma (1905-1991) Eelke Jacobus van der Kam (1902-1945) Sybe Knol
Johan Louis Jepsen Eise van der Kam (1868-1935) Sybe Knol (1896-1940)
Klaas Gerardus Jepsen (1903-19..) Lieuwe Johannes van der Kam (1908-19..) Anne Harings de Koe
Geertrui van Jeveren Anthonij Cornelis van Kampen Anne Hylkes de Koe (1866-1941)
Antie Jillis Christina Geertruida van Kampen (1885-1958) Dirk Frederik de Koe (1905-1997)
Jan Jobs (1630-1681) Douwe Kamphuis (1899-19..) Dirk Laurens de Koe (1868-1957)
Sijtjen Jochemsz Roelof Kamphuis Elisabeth de Koe (1898-1982)
Albert Joekema (1864-1948) Arend Kamps Geertruida de Koe (1901-1966)
Ytje Joekema (1892-1982) Elizabeth Kamps (1888-1968) Grietje de Koe (1869-1918)
Schelte Joekema (1892-1892) Antje Kampstra Haukje de Koe (1872-1963)
Schelte Gerbens Joekema Derkje Kampverbeek (1867-1921) Henderika Margaretha de Koe (1877-1929)
Dina Joghem (1906-19..) Willem Albert Kampverbeek Hendrika Margaretha de Koe (1874-1875)
Fokeltje Johannes (1755-1...) Catharina Kamsma Hinke de Koe (1881-1883)
Geeske Johannes (1772-1...) Petronella van Kan Hylke Annes de Koe (1840-1919)
Grijtje Johannes (17..-1822) Jan de Kant (1869-1905) Pier de Koe (1932-1983)
Jan Johannes Johanna de Kant (1857-19..) Rensje de Koe (1897-1981)
Joost Johannes Pieter de Kant Rensje de Koe (1902-1976)
Klaas Johannes (1769-1...) Pieter de Kant (1895-1895) Bouwe Koehoorn (1880-1944)
Lysbeth Johannes (1752-1790) Pieter de Kant (1897-1978) Wybe Koehoorn
Lysbeth Johannes (1763-1764) Willem de Kant Klaas Koelmans (1902-19..)
Lysbeth Johannes (1765-1...) Anneke Kaper Sybe Koelmans
Trijntje Johannes Trientje Roelofs Kappen Sybe Koelmans (1932-1932)
Tryntje Johannes (1774-1...) Margje Karsten Wytske Koelmans
Arend Johnsen Auke Kas (1880-1880) Albertje Hindriks Koetje
Ymkjen Jolmers Auke Kas (1881-1951) Geertje Koetstra (1922-1980)
Jan Joman Dieuwke Lieuwes Kas (1807-1871) Sjoerd Koetstra (1878-1928)
Reijertje Joman (1899-19..) Dirkje Kas (1873-1919) Tjerk Koetstra
A de Jong Dirkje Lieuwes Kas (1870-1871) Geertje Kok
Aafke de Jong Fokeltje Kas (1837-1867) Neeltje Kok
Akke de Jong Fokeltje Lieuwes Kas (1805-1828) Sybren Martens Koldijk
Anna de Jong (1873-1907) Gerrit Kas (1902-1913) Trijntje Koldijk (1895-1988)
Antje de Jong Hubertine Dieuwke Kas (1906-1986) Rinske Jans Kok
Antje de Jong Jan Kas (1854-1928) Durkje Jans Kolk
Antje de Jong Jannigje Kas (1835-1835) Froukje Kolk (1854-1925)
Antje de Jong (1898-1970) Jannigje Kas (1836-1851) Tjeerd Douwes Kolk
Antje de Jong (1899-19..) Jannigje Kas (1851-1916) Yttje Tjeerds Kolk
Antje de Jong (1900-1968) Jannigje Kas (1860-1932) Ettje Pieters van der Kolk
Antje de Jong (1910-1989) Jantje Kas (1840-1879) Arjen van der Kolk (1832-1913)
Arjen de Jong (1884-1975) Johannes Kas (1879-1932) Arjen Doedes van der Kolk
Arjen Wiebrens de Jong Johannis Jans Kas Cornelis van der Kolk (1845-1...)
Auke de Jong (1880-19..) Johannes Lieuwes Kas (1813-1852) Dieuwke van der Kolk (1846-1...)
Bauke Wietzes de Jong (1850-1...) Johannes Lieuwes Kas (1869-1870) Dieuwke van der Kolk (1864-1...)
Baukje Sjoerds de Jong   Klaas Lieuwes Kas (1820-1890) Doede van der Kolk (1859-1859)
Baukje de Jong Lieuwe Kas (1852-1916) Doede van der Kolk (1870-1...)
Catharina de Jong (1867-1940) Lieuwe Johannes Kas (1777-1847) Doede Arjens van der Kolk (1801-1852)
Cornelis de Jong Lieuwe Johannes Kas (1843-1933) Jan van der Kolk (1839-1...)
Dieuwke de Jong (1858-1929) Lieuwe Johannes Kas (1906-1997) Jitske van der Kolk (1872-1...)
Dieuwke de Jong (1892-19..) Maartje Kas (1842-1846) Pieter van der Kolk (1836-1...)
Dieuwke Douwes de Jong Maartje Kas (1865-19..) Renske van der Kolk (1858-1...)
Dirk de Jong Maartje Lieuwes Kas (1817-1822) Rienik van der Kolk (1841-1...)
Dirkje de Jong (1879-19..) Meintje Lieuwes Kas (1810-1870) Sijke van der Kolk (1833-1...)
Doetje de Jong (1882-1...) Nicolaas Pieter Kas (1876-1931) Sijke Doedes van der Kolk (1827-1831)
Eelke Klazes de Jong Pieter Kas (1849-1924) Trijntje Doedes van der Kolk (1829-1...)
Femke Ruurds de Jong Pieter Kas (1857-1857) Jacob Kolle
Francina de Jong (1898-19..) Pieter Kas (1858-1858) Klaas Kolle (1903-19..)
Geert de Jong Pieter Kas (1869-1905) Saartje Oepkes Kolthof
Geertje de Jong (1872-1911) Pieter Kas (1872-19..) Hendrik Carolus Nicolaas van Konijnenburg
Gelske Sybes de Jong Pieter Kas (1900-19..) Dick van Konijnenburg (1907-1986)
Gerardus de Jong Pieter Lieuwes Kas (1815-1879) Dirk Berthus van Konynenburg
Gerardus de Jong (1842-1904) Pietje Kas (1845-1846) Dominicus Bertram van Konijnenburg (1902-1968)
Gerardus de Jong (1879-1896) Tjitske Kas (1885-1980) Pieter van Konijnenburg (1904-1962)
Gerben de Jong (1846-1...) Wietske Hildina Kas (1883-19..) Marten Willems Koning
Gorrit de Jong Geertje Kaspers (1902-1961) Sijtje Koning
Grietje de Jong (1831-1910) Hendrik Kaspers Tjerkje Martens Koning (1821-1893)
Grietje Salvus de Jong Jan Kaspers (1876-1953) Feitze van der Kooi (1900-1956)
Heiltje Salvis de Jong Reijer Kat Geertje van der Kooi
Hendrik de Jong (1871-1...) Johannes Katers Siebe Jelgers van der Kooi
Hendrik de Jong (1876-19..) Reyntje Katers Gerbrig Ariens Kooij
Hendrik Murks de Jong Luurtske Sybes Katsma Adrianus IJsbrands Kooistra (1869-1870)
Hendrik Wytzes de Jong Brandt Hessels Keegstra Anne Kooistra
Hendrikje de Jong (1881-1...) Renske Keegstra (1866-1939) Antje Kooistra
Henke de Jong (1876-1937) Geertje Keesman (1...-1838) Antje Kooistra (1893-1969)
Hinke de Jong (1893-19..) Rens Keesman Arjaantje Kooistra ( 1872 - 1947 )
Iebeltje Ages de Jong Antje Keizer Grietje Kooistra (1898-19..)
Ietje de Jong (1888-19..) Doeke Keizer Hiske Jacobs Kooistra
J de Jong Doetje Gerbens Keizer IJsbrand Kooistra (1899-1973)
J T de Jong Hendrikje Keizer (1908) IJsbrand Jitses Kooistra (1828-1912)
Jacob de Jong Jan Keizer Jan Kooistra
Jacob de Jong (1889-19..) Jippe Keizer (1880-1939) Jitse IJsbrands Kooistra (1868-1939)
Jacob Teyes de Jong Joukje Keizer (1907-1982) Jitze Kooistra
Jacoba de Jong Pieter Keizer (1902-1969) Klaas IJsbrands Kooistra (1864-1864)
Jacobus Hendrikus de Jong Sierd Keizer Klaas IJsbrands Kooistra (1865-1865)
Jan de Jong Sybe Keizer Klaas IJsbrands Kooistra (1867-1919)
Jan de Jong (1837-1887) Taetske Keizer Romke Kooistra (1890-1960)
Jan de Jong Tjeerd Keizer Saakje Gjalts Kooistra
Jan de Jong Tjerkje Keizer (1869-1930) Sipkje Kooistra (1903-1984)
Jan de Jong Taetske Jans Keizer (1885-1955) Symen Kooistra
Jan de Jong (1860-1951) Tietje Keizer Symen Kooistra (1900-1984)
Jan de Jong (1873-1...) Trijntje Keizer Tjitske Kooistra (1895-19..)
Jan de Jong (1888-1...) Trijntje Keizer Trijntje Kooistra (1866-1928)
Jan de Jong (1903-1946) Akke Keimpes Kempenaar (1788-1858) Trijntje IJsbrands Kooistra (1862-1864)
Jan Sipkes de Jong  (1784-1826) Keimpe Sjoerds Kempenaar Ytje Kooistra
Jan Theunis de Jong (1913-1973) Trijntje Keimpes Kempenaar Tjietske Benedictus Kool
Jannetje de Jong (1872-19..) Auke Pieters Kerkhoven (1816-1858) Catharina Koolen
Jantje de Jong (1876-19..) Pieter Hibbes Kerkhoven Maria Elisabeth Kooning
Jantje de Jong (1896-1990) Riemke Kerkhoven (1841-1852) Antje Koopal
Jelle de Jong Antje Kestens (1857-1940) Derk Koopman (1855-1893)
Jeltje de Jong (1836-19..) Catharina Johannes Kestens (1883-1883) Harm Koopman (1830-1880)
Jeltje de Jong (1887-1964) Geeske Kestens (1857-19..) Jelle Koopman (1881-1935)
Jeltje Rinses de Jong (1859-1946) Hinke Kestens (1862-1873) Hendrik Koopman
Jetze de Jong Johannes Hendrikus Kestens Hendrik Koopman (1904-1983)
Jitse Jacobs de Jong Johannes Hendericus Kestens (1852-1859) Hermanna Koopman (1889-1891)
Johanna de Jong (1900-1988) Johannes Petrus Kestens (1855-1886) Jantien Koopman (1881-19..)
Johannes de Jong Lodovina Josina Kestens (1862-1939) Kille Koopman (1889-1891)
Johannes de Jong (1901-1976) Petrus Antonius Kestens (1820-1863) Lijkele Koopman (1884-1886)
Johannes Jans de Jong (1817-1838) Trijntje Johannes Kestens (1882-1882) Lijkele Koopman (1886-1889)
Keimpe de Jong (1853-1934) Aaltje Ket (1913-1961) Lijkele Koopman (1892-19..)
Keimpe Arjen de Jong (1914-1980) Antje Ket (1889-1940) Tieme Koopman (1896-1947)
Klaas de Jong Cornelis Ket Antje Koopmans
Klaas de Jong (1878-19..) Dieuwke Ket (1872-1951) Baukje Koopmans (1889-1973)
Klaas Pieters de Jong Doetje Ket (1863-1931) Baukje Koopmans (1906-1999)
Klaaske de Jong (1904-1988) Douwe Ket Dirk Koopmans
Klaaske Dirks de Jong Jan Ket Douwe Koopmans
Klaaske Jans de Jong (1826-1906) Geertje Keuning (1872-1966) Koopje Alberts Koopmans
Krijn Jans de Jong (1824-1824) Jouw Martens Keuning Pieter Koopmans (1877-19..)
Lieuwe de Jong (1884-19..) Tettje Annes Keuning Tjeerd Koopmans
Lijsbert de Jong Anna Catharina Maria Keveling Antje Koops
Lijsbert Sybes de Jong Lykele Baukes Keyzer Bartele Koopsma (1891-1960)
Lipkje de Jong Wijke Keyzer (1880-1971) Akke Dirks Koopsma
Maaike de Jong Everdina Kielema Johannes Koopsma
Maaike Pieters de Jong Elske Hinkes Kies (1824-1926) Elze Kootstra  (1871-1961)
Maria Elisabeth de Jong (1870-1902) Hinke Feddes Kies Freerk Kootstra
Meintje de Jong (1876-1...) Jeltje Kieviet Catharina Helena van de Koppel (1911-2004)
Neltje Jitses de Jong (1852-1...) Hendrik Sijtse Kijlstra (1916-1965) Anna Maria Korst
Pieter de Jong (1884-1...) Aafke Kingma (1900-1928) Cornelus Korten
Pieter de Jong (1906-1988) Aant Alberts Kingma (1873-1959) Johanna Korten (1859-1859)
Pietje de Jong (1892-1977) Aede Alberts Kingma (1884-1885) Johanna Korten (1861-1864)
Pietje Jans de Jong Akke Kingma (1878-19..) Johanna Korten (1864-1865)
Reinder de Jong (1891-1949) Akke Kingma (1897-1950) Peter Korten (18..-1866)
Reinder Dirks de Jong Akke Alberts Kingma (1832-1...) Fokeltje Jans Kortje
Reinder Roelofs de Jong (1905-1969) Albert Kingma (1892-1969) Arendje Kos
Rinke de Jong (1845-1921) Albert Kingma (1895-1895) Antje Kossen
Rinse de Jong Albert Kingma (1897-1969)  
Rinske Sybes de Jong Albert Kingma (1903-1971)  
Robijn Jans de Jong Albert Kingma (1905-1976)  
Roelof de Jong Albert Kingma (1905-1991)  
Roelof de Jong Albert Alberts Kingma (1831-1910)  
Roelof Reinders de Jong (1874-1950) Albert Alberts Kingma (1862-1941)  
  Albert Gosses Kingma (1808-1834)  

A-Bins   Blaa-Buwa   C-D   E-G   H   I-Koss   Koster   Kram-Meye   Mich-P   Q-Scha   Sche-Sytz   T-V   W-Z