Welkom

De naam is...

Knipsels

Bronnen

Info

Anders

 
 
              info
            verwante(n) sites
             contact
           

aanmelden

           

Nieuwsbrief

           

overzicht

           

 Index op achternaam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Koster  Kr  L  M  N  O  P

Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

           

zoeken binnen de site

Google
WWW Josca.nl

 

           

gastenboek

 

 

 Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Aanduidingen achter de namen: K : linkt naar genealogie Koster. G : komt alleen in de Genealogie voor. : naar Knipsel

A-Bins   Blaa-Buwa   C-D   E-G   H   I-Koss   Koster   Kram-Meye   Mich-P   Q-Scha   Sche-Sytz   T-V   W-Z
KRAM LAND LONT vervolg
Antje Kramer (1866-1866) Neeltje van 't Land Jarig Lont (1868-1887)
Antje Kramer (1868-1868) Hendrik Landaal Martentje Lont (1893-1969)
Antje Kramer (1904-1985) Hendrik Landaal (1918-1921) Pieter Lont (1900-1987)
Baukje Kramer (1889-1987) Nicolaas Dirk Alphert Landaal Reinder Lont (1889-1962)
Beert Kramer (1858-1925) Douwe Klazes Landman Reinder Beert Lont (1898-1960)
Dieuwke Kramer (1868-1868) Trijntje Landman (1838-1928) Reinder Beerts Lont (1834-1896)
Dirk Kramer (1841-1...) Anne Landmeter (1859-1895) Rinske Lont (1884-19..)
Doede Kramer (1867-1...) Dirk Dirks Landmeter (1856-1899) Taeke Lont (1937-1937)
Hendrikje Kramer (1881-19..) Dirk Lourens Landmeter (1805-1861) Tietje Lont (1898-1960)
Hibbe Kramer (1902-1985) Douwe Lourens Landmeter (1790-1795) Trijntje Lont (1860-1861)
Hibbe Jans Kramer Douwe Lourens Landmeter (1799-1857) Trijntje Lont (1890-1991)
Job Kramer (1884-19..) Grietje Landmeter (1837-1971) Johannes van Loon (1859-1909)
Klaas Kramer Henderica Landmeter (1844-1859) Johannes M. van Loon (1909-1989)
Klaas Kramer (1879-19..) Henderika Landmeter (1839-1843) Meindert van Loon
Minne Kramer (1868-1941) Jan Landmeter (1854-1929) Meindert van Loon (1884-1980)
Pietertje Freerks Kramer Jan Lourens Landmeter (1789-1800) Sybe van Loon (1889-1890)
Sjouke Luitzens Kramer Jan Lourens Landmeter (1802-1829) Trijntje van Loon (1887-1931)
Trijntje Kramer (1909-1978) Jantje Douwes Landmeter (1839-1894) Tjitske Sjoerds Loonstra
Tjaltje Arjens Kramer Jantje Lourens Landmeter (1799-1...) Trijntje Tjepkes Loonstra
Ybeltje Kreil Laurens Douwe Landmeter (1853-1905) Lijsbeth Jellesz Loosman
Anna Johannes Kremer Louwrens Douwes Landmeter (1835-1836) Oukje Loots
Elisabeth Kremer Lourens Douwes Landmeter (1764-1809) Jacob Looyenga
Hannes Christiaan Krens (1909-19..) Reinskje Landmeter (1841-1923) Reinskje Looyenga (1899-1975)
Johannes Krens Rinske Lourens Landmeter (1795-1817) Hendrika Jacoba Maria Lorjé (1888-19..)
Sipke Krijns Sjoukje Lourens Landmeter (1791-1859) Hendrik Jacobus Lorjé
Anne Jacobs Krikke Meile Landstra (1891-1961) Jacob Lourens (1648 -1...)
Jacob Krikke (1882-1968) Sybe Landstra Neeltje Lourens (1916-1989)
Immigje Krist Sjoerd Landstra (19..-1981) Reina Lourens
Anna Susanna Kristel Marrigje de Lange Albert Symons Louwenaar
Baukje Alberts Kroes Neeltje de Lange Albertus Louwenaar (1891-1981)
Douwe Kroes Pietje Langedijk Attje Louwenaar (1918-1991)
Grietje Kroes (1902-1977) Akke Gabes Langhout (1861-1861) Berber Louwenaar (1895-1981)
Willebroddus Kroese Akke Gabes Langhout (1864-1866) Jacob Louwenaar
Betting Kroeze Akke Gabes Langhout (1869-1940) Jan Louwenaar
Engeltje Kroeze (1858-1943) Douwe Gabes Langhout (1866-1931) Pietje Louwenaar (1886-1934)
Gerardus Johannes Cornelis Kroeze (1900-19..) Douwe Hendriks Langhout Simon Louwenaar (1856-1931)
Maria Kronenberg Gabe Langhout (1894-1973) Willem Louwenaar (1887-1963)
Lieuwkje Ynes Kroodsma Gabe Douwes Langhout (1835-1912) Antje Louwris
Aaltje Kroon (1844-1882) Jan Gabes Langhout (1872-1872) Johanna Lowijs
Jelletje Wobbes Kroon (1795-18..) Janneke Gabes Langhout (1873-1874) Tryntje Lubbes
Klaas Kroon Janneke Gabes Langhout (1875-1953) Johanna Christina Helena van der Lugt
Wobbe Haring Kroon Johannes Gabes Langhout (1870-1876) Mettje Jans Luik
Ariaantje Kropper (1769- 1797) Pieter Gabes Langhout (1862-1950) Adriana Maria van Luik
Arien Kropper Dirk Klazes Larooi Reina Luneman
Antje Krottje (1869-1870) Geertje Larooi (1850-1924) Femmigje Lunenborg
Antje Krottje (1879-1917) Joukje Larooi (1867-1908) Anna Luppens (1896- 19..)
Dieuwke Krottje (1863-1...) Oeds Jentjes Larooi Arend Luppens (1873- 1936)
Enne Krottje (1866-1888) Bauke Laskewitz Fenje Luppens (1873-1942)
Enne Beerends Krottje Sijtske Laskewitz (1907-1977) Fenni Luppens
Gerrit Krottje Franke Lassche Geerd Luppens (1838-1877)
Grietje Krottje (1861-1861) Grietje Lassche (1901-1948) Geert Luppens (1892-1892)
Grietje Krottje (1862-1...) Mourina Lasschuit Geert Luppens (1893-19..)
Hein Krottje Gerrit Last Grietje Luppens (1911-19..)
Johannes Hendriks Krottje Hendrik Last (1890-1920) Hendrik Luppens (1867-1945)
Kinke Krottje (1867-1943) Aafke Lautenbach (1890-1941) Hindrik Jans Luppens
Klaas Krottje (1856-1936) Antje Symens Lautenbach Jetje Luppens (1909-19..)
Klaas Ennes Krottje Baukje Lautenbach Johanna Luppens (1870-1...)
Klaasje Krottje Berend Cornelis Lautenbach (1794-1826) Johanna Luppens (1900-1973)
Maaike Krottje Kornelis Lautenbach (1819-1847) Nicolaas Luppens (1899-1899)
Mettje Johannes Krottje (1819-1898) Cornelis Hendriks Lautenbach Tjitske Luppens (1876-1961)
Neeltje Krottje Dirk Willems Lautenbach Mina Lutke
Pieter Krottje (1833-1873) Doutzen Taekes Lautenbach Baafje Luttik
Pieter Krottje (1882-19..) Douwe Lautenbach (1823-1885) M
Renske Krottje (1881-19..) Horatius Jelles Lautenbach Leendert van Maanen
Willemtje Krottje (1865-19..) Jacobje Lautenbach Guurtje Reijers Maars
Wytske Krottje (1891-1957) Jelle Horatius Lautenbach (1825-1896) Trijntje Maartens
Yke Krottje (1872-19..) Rensje Lautenbach Antonia Christina Mackaij
Dorothea Fredrika Kruger Sijke Dirks Lautenbach (1873-1959) Aaltje Madderom (1897-19..)
Johanna Maria de Kruijff Taeke Klazes Lautenbach Catharina Madderom (1900-19..)
Jantje Kruit Sybren Lautenbach (1860-1927) Cornelis Madderom
Jan Krul Tjisse Lautenbach (1888-1982) Cornelis Madderom (1893-19..)
Hendrik Pietersz Kuijt (1763-1821) Trijntje Lautenbach Dirk Madderom (1895-19..)
Klaas Hendriksz Kuijt (1798-1856) Trijntje Lautenbach (1895-1987) Hendrik Madderom (1898-19..)
Maartje Kuijt (1829-1869) Willem Lautenbach (1897-1983) Henri Madderom (1927-1929)
Pieter Hendrikszn Kuijt (17..-1783) Yme Lautenbach (1885-1889) Jan Madderom (1864-1929)
Cornelis Kuik (1885-19..) Yme Lautenbach (1892-1967) Jan Madderom (1904-19..)
Dirk Kuik (1897-19..) Yme Willems Lautenbach Nicolaas Madderom (1906-19..)
Elske Dirks Kuik Kornelis Lautenbag Tjitske Madderom (1910-19..)
Gerben Kuik Eelkje Lautenbag (1860-1908) Harmje Mandria
Klaasje Dirks Kuik Marinus Lavooi Hielke Maneveld (1868-19..)
Neeltie Jans Kuick Marinus Lavooi (1897-1953) Sjoerd Maneveld
Renze Kuik Apolonia Lawende (1875-19..) Jan Marbus (1880-19..)
Trijntje Hendrika Kuik Cornelis Lawende Marinus Marbus
Amerens Jans Kuiken Cornelis van der Leek Gerrit van Marle
Antje Kuiken (1860-1930) Johanna Catharina van der Leek (1883-19..) Henderika Carolina van Marle (1892-1919)
Antje Dirks Kuiken Josina Leemans Marten Marra (1888-1978)
Arjen Kuiken Alle Hessel van der Leen (1903-1979) Sytske Wytzes Marra
Cornelia Kuiken (1873-1...) Geertje van der Leen (1906-1991) Theunis Marra
Cornelis Kuiken (1861-1...) Hessel van der Leen (1872-1956) Antie Martens
Cornelis Dirks Kuiken (1897-1965) Jan Hessel van der Leen (1901-1972) Hans Martens
Cornelis Jans Kuiken Nanne Hessels van der Leen Jan Martens K
Dieuwke Anes Kuiken Nanne Hessel van der Leen (1899-1975) Lutina Martens
Dirk Reimers Kuiken Jannigje Leenderts Maria Wilhelmina Maters (1903-1940)
Eeltje Kuiken (1878-1878) Antje Leenema (1855-1939) Wilhelmus Maters
Geertje Kuiken Arjen Cornelis Leenema Grietje Mast
Gelske Klazes Kuiken Hadewina Leenheer (1882-19..) Klaasje Mast
Gerrit Klases Kuiken Pieter Leenheer Piettie Mathevis
Jacob Kuiken Froukje Dirks Leeninga Klaas Medema
Jan Kwicken Ruurdtje Leenstra Klaas Ludolph Medema (1924-1941)
Jan Kuiken (1871-1871) Akke van der Leest (1910-1992) Ludolph Medema (1897-1963)
Jan Kuiken (1872-1...) Antje van der Leest (1909-19..) Cornelis Reijer Meeldijk (1766-1841)
Jan Jacobs Kuiken Bauke van der Leest Guurtje Meeldijk (1802-18..)
Jannigje Jans Kuiken Bauke Klaas van der Leest (1908-19..) Guurtje Meeldijk (1858-1945) K
Jannigje Kuiken (1875-1875) Baukje van der Leest (1906-1984) Jan Meeldijk (1831-18..)
Jannigje Kuiken (1876-1...) Feije van der Leest (1881-1942) Geertje Wybes Meelman
Jantje Kuiken (1879-1879) Grietje van der Leest (1885-1981) Grietje Meenderink
Johannes Kuiken (1860-1...) Hendrik Gerrits van der Leest Akke Ruurds van der Meer
Klaas Kuiken Jan van der Leest (1913-1991) Bewfke Pieters van der Meer
Klaas Kuiken (1886-1954) Jan Jasper van der Leest (1911-1911) David van der Meer
Klaas Reinder Kuiken (1940-1959) Maartje van der Leest Detje van der Meer (1876-1950)
Klaasje Kuiken Trijntje van der Leest (1914-1988) Einte van der Meer (1884-1981)
Klaasje Beerts Kuiken Tietje Leeuwen Gerben Annes van der Meer
Lieuwe Kuiken (1863-1...) Dirk Douwes Leeuwen (1895-1972) Jan van der Meer (1879-19..)
Lijntje Kuiken Douwe Leeuwen Jennie VanderMeer
Lijsbert Kuiken (1848-1874) Elisabeth Theodora van Leeuwen Pietje van der Meer
Lolke Kuiken (1870-1...) Anne Legendal (1904-1950) Rinske Bouwens van der Meer
Lourens Kuiken (1895-1979) Anne Legendal (1923-1926) Sytse Eintes van der Meer
Luikje Kuiken (1864-1864) Anne Legendal (1928-1929) Franciscus Jacobus Meerens (1883-19..)
Luikje Kuiken (1865-1866) Anne Legendal (1929-1989) Matthijs Meerens
Luikje Kuiken (1867-1868) Annechien Legendal (1927-1929) Sytske Meestringa
Maartje Jans Kuiken Hessel Legendal (1871-1952) Lijsbet Merks van der Mei (1788-1857)
Maartje Jans Kuiken (1774-1814) Jacob Legendal (1909-1947) Merk Klazes van der Mei
Marij Jan Kwickensdr (15..- 1609) K Jan Legendal (1933-1996) Yfke Douwes van der Mei
Neeltje Kuiken Lourens Legendal (1895-1948) Johanna Elisabeth van der Meide
Neeltje Kuiken Steffen Legendal (1891-1977) Andries Meijer
Pieter Kuiken (1837-1...) Steffen Hessels Legendal Elizabeth Meijer
Pieter Kuiken (1868-1...) Anna bij de Ley (1899-1968) Hindrik Meijer
Rein Pieters Kuiken Dirkje bij de Leij (1906-1993) Ipke Meijer (1895-19..)
Rein Kuiken (1859-1...) Froukje bij de Ley (1897-1985) Jakob Meijer (1894-1945)
Tjetje Kuiken Jiskje bij de Ley (1902-1976) Jan Meijer
Tjettje Kuiken Krijn bij de Ley (1862-1928) Jan Meijer (1886-1957)
Tjettje Gerrits Kuiken (1868-1940) Lijsbert bij de Ley (1896-19..) Marijtje Meijer
Tjerkje Dirks Kuiken (1821-1855) Maartje Thomaske bij de Leij (1908-1980) Petronella Hendrika Meijer (1908-19..)
Trijntje Kuiken Wybe Krijns bij de Ley Pieter Hendrik Meijer
Trijntje Kuiken Aaltje van der Ley (1822-1891) Fijtjen Meijnders (1738-1776)
Trijntje Kuiken (1872-1949) Antje van der Lei (1876-1933) Wigger Meindersma
Willem Kuiken Antje Oedses van der Leij Ynske Meindersma (1893-1981)
Doeke Kuiper (1877-1950) Dirk van der Ley (1866-1939) Jan Pieters Meindertsma
Doeke Kuiper (1934-1934)   Dirk van der Ley (1895-19..) Pieter Jans Meindertsma (1901-1949)
Geertruida Kuiper (1868-1940) Dirkje van der Ley (1871-1931) Janke Meinema
Gerrit Kuiper Doeke Jeltes van der Ley Dooitze Meinsma
Gerrit Kuiper Dorathea van der Ley (1873-1936) Fokeltje Meinsma (1895-1924)
Heike Kuiper (1879-1934) Elisabeth van der Lei (1894-19..) Antje Meintes
Janna Kuiper (1899-1899) Freerk van der Ley (1881-1885) Geertje Derks Meiring
Obbe Kuiper (1871-1890) Freerk van der Ley (1893-1894) Jenne van Mekeren (1843-1876)
Okko Pieters Kuiper Freerk van der Ley (1894-1971) Elisabeth Mekkel (1758-1830) G
Okko Kuiper (1870-1870) Freerk Freerks van der Lei Johan Joost Mekkel (1729-1813)
Pieter Kuiper (1839-1882) Freerk Freerks van der Ley (1839-1920) Cornelia Melissant (1886-19..)
Pieter Kuiper (1904-1972)   Freerkje van der Ley (1886-1948) Cornelis Melissant
AEbe Johannes Kuipers Harmen van der Ley (1896-1917) Sybe Jurjens Mellema
Albert Kuipers Hendrikje van der Ley (1892-1977) Sijke Sybes Mellema (1862-1918)
Albert Kuipers (1879-1947) Houkje van der Ley (1869-1937) Hendrik Melles (1882-19..)
Antje Kuipers (1860-1940) Jan van der Ley (1864-1927) Jan Melles
Beatrice Kuipers (1894-1963) Jan van der Lei (1868-19..) Bartel Menage (1911-19..)
Bouwe Kuipers (1891-1...) Jantje van der Ley (1883-1937) Dieuwke Menage (1873-1873)
Evert Kuipers (1884-1884) Murk Jans van der Ley Dieuwke Menage (1875-1929)
Evert Kuipers (1885-1885) Pietje van der Ley (1867-1925) Gerrit Menage (1884-1884)
Evert Kuipers (1889-1889) Rinske van der Lei (1896-19..) Houkje Menage (1877-1958)
Hendrik Kuipers (1902-1978) Rinze Jans van der Lei Jelle Menage (1865-1951)
Henry Kuipers Sjoerd van der Ley (1902-1975) Jelle Menage (1907-19..)
Janneke Kuipers Trijntje van der Ley (1875-1877) Pieter Menage (1876-1948)
Jelte Kuipers (1870-1950) Trijntje van der Ley (1879-1...) Pieter Thomas Menage
Jelte Kuipers (1880-1881) Trijntje van der Lei (1892-19..) Sybren Menage (1881-1974)
Jelte Kuipers (1882-1938) Trijntje Dirks van der Ley Sybren Pier Menage (1912-19..)
Johannes Kuipers Hilletje Leijding Ymkje Menage (1884-1884)
Johannes Kuipers (1886-1887) Klaasje van Leijen Ymkje Menage (1885-1889)
Johannes Kuipers (1887-1...) Freerk Leistra Ytje Menage (1870-1889)
Klaas Jacobs Kuipers Oebele Leistra (1914-1993) Sibbeltje Menses
Lene Kuipers (1907-19..) Grietje Lekkerkerker (1906-19..) Houkje Tjerks Mensonides (1865-1951)
Lolke Ytzens Kuipers Willem Lekkerkerker Tjerk Hayes Mensonides
Melle Jeltes Kuipers Waling Leistra (1891-1968) Tsiegje Atses Merkus
Obbe Kuipers (1879-1896) Heine Roelofs van der Lende Gerrit Martinus Metman
Rinske Kuipers Roelofje Heines van der Lende (1841-1925) Hendrika Johanna Metman (1916-1944)
Sieger Kuipers (1915-1975) Janke Lenos Martinus Johannes Metman (1887-19..)
Sjouke Kuipers (1892-19..) Antje Lens (1901- 1964) Tjietske Johanna Hendrika Metman (1912-19..)
Taede Klazes Kuipers (1853-1924) Jan Lens Aaltje van der Meulen
Walke Kuipers (1851-1893) Jantje Lenting Abe van der Meulen (1889-1964)
Walke Kuipers (1911-1985) Fokje Lep Anna van der Meulen (1914-1915)
Wypkje Kuipers (1833-1878) Johanna Lep (1901-1968) Anne Willem van der Meulen
Pietje Binderts Kuiphof Aaltje Lep (1843-1873) Antje Hanzes van der Meulen (1859-1860)
Dirk Kulsen Sjouke Hendrik Lep Ate van der Meulen
Dirk Kulsen (1875-19..) Sjouke Hendriks Lep Freerk Hanzes van der Meulen
Betje Kulsen (1902-19..) Aafke Lepstra (1875-19..) Gerrit van der Meulen
Akke Gabes Kundersma Frans Lepstra (1844-1...) Gerrit van der Meulen (1887-1907)
Maaike Kundersma Sjoerd Lepstra (1869-1...) Grietje Dirks van der Meulen
Dirk Dirks Kuperus (1901-1972) Sjoerd Tjerks Lepstra Hans van der Meulen (1891-1947)
Dirk Fokkes Kuperus Geertje Roelofs Lettinga Hans Freerks van der Meulen (1825-1897)
Dirk Jans Kuperus (1874-1957) Hendrikje Lettinga Johanna van der Meulen
Fokke Jans Kuperus (1879-1966) Alberdina de Leur Marijke van der Meulen (1882-19..)
Jan Kuperus (1909-19..) Anet van de Leur (1885-19..) Pieter van der Meulen
Jan Dirks Kuperus (1840-1906) Antje Geertje Dina Levering Tiede Hanzes van der Meulen (1848-1848)
Jan Dirks Kuperus (1898-1976) Sytske Johannes Leyenaar Tiede Hanzes van der Meulen (1856-1903)
Leentje Jans Kuperus (1883-1968) Fokeltje Lieuwes Tietje van der Meulen (1889-1986)
Maaike Jans Kuperus (1882-1900) Tryn Lyuwes Tjaltje Hanzes van der Meulen (1850-1920)
Marten Kuperus Dina de Lijster Susanna Hendriks van der Meulen
Minne Jans Kuperus (1886-1889) Baukje Limberg Yde van der Meulen (1894-1972)
Pieter Dirks Kuperus (1903-1988) Antje Douwes van der Linde Franciena Maria Johanna Theodora Meuleman
Pieter Jans Kuperus (1877-1961) Batje van der Linden Albert Meulink
Saakje Kuperus (1906-1988) Hendrika Margrietha Lobel Annigje Meulink (1904-1993)
Trijntje Jans Kuperus (1872-1892) Johanna van Lochem Auke van der Mey
Antje Luitjens de Kuur Neeltje van Loenen Jebbeltje Dirks van der Mey
Geertje van der Kuur Jitske Lolkema (1901-1993) Lourens van der Meij (1881-1978)
Roelof van der Kuur Taeke Lolkema Annya Meyer
Sytske van der Kuur (1890-1982) Antoinette Londema (1913-2006) Antje Meyer
Hendrik Kuurstra Egbert Gerrit Londema (1901-1993) Cornelis Meyer
Jurjen Kuurstra (1898-1960) Gerrit Londema (1845-1908) Gauke Reins Meyer
Pietertje van der Kwast (1858-19..) Hendrik Londema (1866-1...) Gerben Meyer (1857-1857)
Tijmen van der Kwast Hendrik Londema (1902-1917) Hendrikje Meyer (1889-19..)
Aaltje Kwint (1894-1895) Hiltje Londema (1872-1945) Iebeltje Meyer (1891-19..)
E Kwint Jan Londema (1882-1883) Jan Meyer (1896-19..)
Hendrik Kwint (1861-1934) Johannes Londema (1877-1877) Jan Pieters Meyer
Hendrik Kwint (1902-1902) Johannes Londema (1878-1904) Jelkje Meyer
Nicolaas Kwint (1899-1899) Luit Londema (1868-1868) Jeltje Meyer
Obbe Kwint (1897-1951) Luitje Londema (1875-1963) Jeremias Meyer (1849-1921)
Obbe Hendrik Kwint (1893-1894) Luitjen Tjabbes Londema Jeremias Gaukes Meyer (1772-1838)
Ros Kwint Margaretha Londema (1903-1995) Jetske Meyer (1893-1967)
Ros Kwint (1892-1967) Pietje Londema (1881-1881) Johannes Meyer
L Antje Lont (1887-1975) Keunskje Meyer
Doetje Roelofs van der Laan Antje Lont (1893-1979) Klaaske Meyer (1897-1954)
Maria van der Laan Arjen Dirks Lont Maria Meyer (1883-19..)
Nicolaas Theodorus van der Laan (1912-1991) Beert Lont (1863-1938) Meintje Jeremias Meyer (1820-1845)
Theodorus Jacobus van der Laan Beert Jans Lont (1808-1840) Rein Jeremias Meyer (1819-1821)
Alida Laarman Dirk Lont (1885-1890) Rein Jeremias Meyer (1822-1824)
Atje Hendriks Lageveen Dirk Lont (1892-1981) Rein Jeremias Meyer (1825-1875)
Anna Lammersma Elske Jans Lont (1804-1833) Reinder Jeremias Meyer (1819-1896)
Fokke Lammertsma (1903-1983) Jacob Lont (1861-1934) Symon Meyer (1863-1927)
Hendrik Lammertsma Jan Lont (1866-1938) Trijntje Meyer (1853-1854)
  Jan Arjens Lont (1770-1822)  
  Jan Beerts Lont (1833-1913)  

A-Bins   Blaa-Buwa   C-D   E-G   H   I-Koss   Koster   Kram-Meye   Mich-P   Q-Scha   Sche-Sytz   T-V   W-Z